Ремонт и монтаж на хидроизолация в София

Фирма “Денистрой” София извършва качествен монтаж или ремонт на хидроизолация в примерното задание изложено по долу ще се ориентирате как протича целият процес. 

За изпълнение на хидроизолация на покривна конструкция на корпус 1 в депо „Обеля“ София

  1. Общи условия

Във връзка течове от покривната конструкция на корпус 1 в депо„Обеля“ София е необходимо да се извърши ремонт и монтаж на компрометираната покривна хидроизолация , както и други CMP, касаещи отстраняване на възникнали дефекти по конструкцията.

 Предмет ремонт на хидроизолация

Да се извърши ремонт на покривната хидроизолация в засегнатите участъци , гакто и CMP , касаещи подмяна на липсващи поли по бордоиез е на фонарите и почистване, грундираие и пребоядисване на метална дограма и ламаринени елементи по покрива съгласно приложената спецификация за количества:

Наименование на работатаКоличество
у.Демонтаж съществуваща изолация до конструкция8000 м*
g.Пренос, смъкване и извозваие строитеяни отпадъци и ламарина — за м’ и м‘8000 м’
з.Доставка и направа на замазка за оформяне наклони на покрив до 4 см.800 м’
4.Доставка и монтаж на пластмасови отдушници с дифузорна шапка с височина 250 мм (1 бр. на 50 м*)1s0 бр
5.Дост£іkкз и монтаж на хидроиэопация цялостна с sоалит (усияен) на два пласта8000 м*
6.ХидроизоЛацил с един пласт воалит на газопламъчно залепване при ремонт за м’ по бордове375 м‘
7.Доwавка и монтаж нови яамарииеии попи по бордове на фонари
g.Ремонт на ламаринени поли по бордовете на фонарите130 Ім’
9.Почистване, грундираие и пребоядисване на метапиа дограма на фонарите1200 м*
10.Почистване, грундираие и пребоядисване на ламаринени елемеити поzзs0 м’
12.Демонтаж, доставма и монтаж на водостоци (воронки) за 8000 м’26 бр.

Техническн изисквания на възложнтеля за монтажа на хидроизолацията

Изпълнителят трябва да бъде вписан в Централен професионален регистьр на строителя за изпъянение на обекги от трета или по- висока категория согласно чл.137 от

Предложеното решение да бъде съобраэено с технология, която да осигури защита на помещенията по време на строително — ремонтните работи /което дава допълнителна сигурност при промяна в атмосферните условия/.

При представяне на офертата в нея да бъдат описани по вид , тип и

физико- механични характеристики материалите, които ще бъдат

влагани при изпълнение на CMP.

Реализиранетона строително ремонтните работи да бъде извършено в срок от 2/два/ месеца от датата на протокола за откриване на строителна площадка за изпълпение.

Гаранционните срокове за обекта са съгласно  Наредба  N• 2 от

31.07.2003 г. за въввждане в експлоатацип на стровжите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на CMP, съоръжения и строителни обекти, чл.20, ал.4, т.З. и са минимум 5 години от предаване на o6eкга.

Изнсквання към качествата на влаганнте матерналн Циментов раствор за замазка — M30/1:2.2/

Хидроизолация на два пласта с воалит

воалит усилен без посипка — 4кг./кв.м.-  воалит усилен с посипка – 4.5кг./кв.м.

Минимални изисквания за хидроизолационна система на база огъваеми битумни мушами….

При нужда от ремонт или качествен монтаж на хидроизолация в София град или област можете да се доверите на  фирма “Денистрой”